Habitatges HPO a l’avinguda Verge de Montserrat, La Floresta, Sant Cugat del Vallès

La Floresta, Sant Cugat del Vallès, Barcelona

3r premi, concurs 2023

Concurs promogut per Promusa

Superfície construïda: 3.024,39 m²

La proposta respon a dos objectius: Inserir un edifici plurifamiliar en un teixit de baixa densitat que limita amb el parc natural i aconseguir confort i qualitat en habitatges situats en una vessant nord de pendent considerable.

Per això s’opta per distribuir l’edificació en tres franges disposades en el sentit del pendent, preservant zones lliures entre blocs, minimitzant l’ocupació en planta i garantint la permeabilitat a través de la parcel·la. Les tres franges d’habitatge s’esglaonen per tal d’adaptar-se a la topografia existent i reduir així el seu impacte sobre l’entorn.

 

Es projecten 33 habitatges passants, amb tipologies d’1, 2 i 3 habitacions que responen a una mateixa configuració interna definida mitjançant franges programàtiques. Els habitatges es disposen successivament a cada bloc de forma seriada, maclant les tipologies. Les franges longitudinals resolen els gradients de privacitat, definint les més estretes -corresponents a la galeria i al nucli humit- com a filtre entre espais de diferents tipus. La galeria es proposa com a mecanisme que garanteix la privacitat en una tipologia d’habitatges amb accés per passera, mentre que la combinació d’aquests dos elements permet estendre l’espai d’estar abocant-lo al bosc.

 

Totes les tipologies són passants, disposen la peça principal oberta l’exterior i prioritzen la màxima racionalització dels espais, evitant espais de circulació interior.

L’organització dels espais interiors dels habitatges respon a l’orientació solar: en primer terme se situa la galeria per on es produeix l’accés. La sala, la cuina i el menjador es resolen en un únic espai, ampliant-se lleugerament a les tipologies de 2 i 3 habitacions. La disposició de la cuina permet la seva transformació i adequació a les diferents necessitats de les unitats de convivència. A la franja central dels pisos, alliberant les façanes, es disposen els nuclis humits. A la façana nord-est es distribueixen les habitacions, totes d’iguals dimensions i separades de les zones comunes per la franja humida, generant així un clar gradient de privacitat.

 

Aquestes estratègies adeqüen la tipologia a diversos models d’unitats de convivència. La indeterminació dels espais, la tipologia passant i els tancaments lleugers interiors ofereixen també la possibilitat d’apropiació flexible dels espais, necessària per a l’adaptació de l’habitatge a les necessitats canviants de les seves usuàries. Alhora, la desjerarquització dels espais i la visibilitazació dels àmbits on es duen a terme les tasques domèstiques promouen relacions d’igualtat sense condicionament de rols de gènere.

 

S’aposta per la modulació i seriació de tots els elements estructurals i constructius per tal de garantir-ne la seva prefabricació i una construcció en sec pràcticament a la totalitat de l’edifici. S’opta per un sistema estructural de fusta, on es combinen diferents solucions per tal de satisfer els diferents requeriments amb la màxima eficiència i economia de recursos, garantint sempre la lleugeresa del conjunt.

 

Es prioritzen les estratègies bioclimàtiques necessàries per a garantir el confort en uns habitatges que poden funcionar de forma passiva el 90% del temps. A l’hivern, la posició i orientació dels blocs i la galeria permeten la captació solar tant directa com indirecta gràcies a l’efecte hivernacle. La galeria, a més a més de funcionar com espai coixí, permet el preescalfament passiu de l’aire de renovacions. A l’estiu, aquesta galeria permet la seva obertura al 80%, passant a funcionar com un umbracle. El tancament de seguretat de lames verticals fa la funció de protecció solar, juntament amb el ràfec i la vegetació enfiladissa de la passera.

 

Totes aquestes estratègies, juntament amb l’aposta per un sistema constructiu amb una Baixa petjada ecològica i l’ús de materials d’origen renovable, reciclats, reciclables i saludables contribueixen a reduir substancialment l’impacte dels cicle de vida de l’edifici en totes les seves fases.