Estudis previs per a un habitatge cooperatiu sènior a l’antic hotel Solterra

Sant Hilari Sacalm, Barcelona

2022

Superfície construïda: 4.861,15 m²

PEC PREVIST:  965,26 €/ m²

Client: Sostre Cívic SCCL 

Co-autores amb DATA AE 

Informe estructural: DSM  

Informe jurídic urbanístic: Raimon Soler Renobell

S’analitza la viabilitat tècnica i econòmica d’una possible promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (HCCU) per a persones grans amb serveis autogestionats d’atenció i cures a la vellesa, a la finca de l’antic hotel Solterra situada al municipi de Sant Hilari Sacalm.

 

L’edifici principal està compost per diferents volums que van ser construïts en fases diferenciades a partir dels anys 50. La tipologia constructiva de l’edifici recopila una àmplia varietat de sistemes segons l’època de construcció i les successives intervencions que ha experimentat.

Es defineix el programa a partir de les necessitats del grup impulsor, integrant els criteris arquitectònics de Sostre Cívic de distribució segons tipus d’espais i tipologies, els valors cooperatius, així com els requisits específics de l’allotjament dotacional per a gent gran. La planta soterrani incorpora l’accés des de l’Avinguda Font Vella, que comunica amb el nucli de circulació. A la planta baixa la major part dels espais col·lectius s’ubiquen a les sales més nobles de la preexistència, entorn de l’atri, mentre que la resta de plantes s’estructuren mitjançant un passadís entorn a l’atri, que dóna accés a tots els allotjaments distribuïts en corona.

La proposta arquitectònica de rehabilitació posa en valor l’edifici existent, mantenint l’estructura, els espais i els elements constructius més característics:

El pati central s’identifica com l’element que caracteritza i estructura la preexistència. Es posa en valor com a element estructurant de les circulacions de l’edifici i com a gestor bioclimàtic mitjançant la seva cobertura amb sistemes lleugers a mode d’hivernacle.

El passadís entorn de l’atri connecta els dos nuclis de circulació vertical que acompanyen les dues torres principals. Es resol així el sistema de circulacions amb un sol anell, a mode de deambulatori, facilitant la orientació de les usuàries amb condicions atmosfèriques d’una galeria, i com a tal, es dimensionen per a permetre’n la seva apropiació i fomentar les relacions interpersonals.

La proposta posa en valor l’estructura i els elements més característics de la preexistència, identificant i recuperant els espais que configuren les crugies estructurals. Les diferents unitats d’allotjament s’adapten als espais definits per l’estructura preexistent i permeten una lectura clara de la tipologia constructiva de cada espai.

La distribució interior dels allotjaments es resol amb un element lleuger, que encapsula el bany i la cuina, i que serveix de filtre entre dues estances sense interferir en la continuïtat de l’espai preexistent. Aquesta caixa, d’alçada reduïda, permet guanyar un petit altell i aprofitar la generosa alçada lliure de la preexistència.