Biblioteca i arxiu municipal a Gelida

Gelida, Barcelona

Segon premi, concurs 2021

Concurs promogut per la Diputació de Barcelona

Superfície construïda: 1017,51 m²

Co-autores amb: Nil Brullet

Estructures: BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació

Assessoria energètica: Aiguasol

El projecte de la nova biblioteca de Gelida explota les relacions d’ordre i forma entre l’estructura i el programa, generant espais a partir d’operacions senzilles com les subdivisions d’una malla triangular.

El solar s’ubica en la frontissa entre dues trames urbanes: el nucli antic del municipi i la zona residencial, que alhora presenten una notable diferència de cota. La proposta d’un edifici de forma triangular, que maximitza l’ocupació en planta, permet projectar una gran plaça en coberta que esdevé un nou punt de centralitat, un ampli espai pla dins la inclinada vessant de la muntanya on s’assenta el municipi. A la vegada, mitjançant plecs, grades i rampes, es genera una placeta a una cota inferior, que servirà com a espai acotat d’accés de la biblioteca, al voltant de la qual, amb l’objectiu de dotar-la de vitalitat, s’hi situen les peces més dinàmiques: l’àrea d’accés, l’espai polivalent i la zona infantil.

El programa es distribueix en dues plantes, la d’accés i una d’inferior. Des de l’àrea d’accés -provista de la zona de diaris i revistes,  música i imatge- s’accedeix a la sala polivalent, -que pot ser usada amb independència de la resta de la biblioteca- i a la zona infantil, relativament separada de la resta d’espais de la biblioteca, connectada amb la placeta d’accés, on es pot estendre en activitats a l’aire lliure. Rere el taulell d’atenció es reserva la zona d’administració i serveis, que connecta de forma directa a través de l’ascensor amb el dipòsit documental i el magatzem logístic que estan situats a la planta inferior.

A través d’una ampla escala de caragol s’accedeix a la planta -1, on se situa l’àrea d’informació i fons general, oberta cap a la façana nord, amb diferents tipologies de punts de lectura i directament relacionada amb els espais de formació que s’il·luminen i ventilen a través de la franja de la façana sud-oest. La zona de l’arxiu es disposa semienterrada recolzant-se en el Camí Vell de l’estació, de tal manera que les sales que no requereixen il·luminació natural i que necessiten estabilitat higrotèrmica (dipòsits, magatzems, etc…) es disposen enterrades, mentre les estances per consulta donen a façana. Aprofitant el desnivell topogràfic del carrer es proposa l’accés de l’arxiu permetent-ne un funcionament completament independent.

El projecte planteja un ordre geomètric potent que produeix una clara racionalitat constructiva, on l’ús de fusta en l’estructura bidireccional i la modulació de tots els elements permeten la prefabricació i el muntatge en sec de pràcticament tot l’edifici. S’aposta per la sinceritat constructiva, on els materials estructurals i els tancaments són vistos i no requereixen revestiments.

Es projecta una envolupant tèrmica molt eficient, les façanes es diferencien segons la seva orientació i requeriments específics dels espais:

  • La façana nord està configurada per un sistema de muntants verticals, dimensionats per oferir protecció solar les tardes d’estiu. Entre muntants es distribueix un sistema de panells opacs i envidrament equipat amb estors.
  • Les façanes sud-est i sud-oest es dissenyen amb grans superfícies d’envidrament per maximitzar la captació solar passiva a l’hivern, mentre que es protegeixen de la radiació estival combinant vegetació i estors.
  • En la façana sud-oest, acompanyant la rampa, s’incorpora un element passiu fonamental per la gestió bioclimàtica de l’edifici: una “franja” que aporta llum indirecta a la planta soterrani i contribueix a l’estratègia de ventilació natural de l’edifici. En la seva part central, aquesta franja es configura com una doble pell que, durant l’hivern genera un efecte hivernacle que permet millorar l’eficiència del tancament, mentre que la resta de l’any es comporta com una xemeneia solar que contribueix a extreure de manera natural l’acumulació de calor

Es projecta un forjat sanitari que aprofita la inèrcia del terreny per pretactar l’aire exterior, tant a l’estiu com a l’hivern. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la demanda energètica necessària per preclimatitzar l’aire abans d’impulsar-lo als espais interiors.