57 habitatges HPO al carrer Ripollès, Granollers

Granollers, Barcelona

Proposta finalista, concurs 2023

Concurs promogut per Incasòl

Superfície construïda: 8.676,62 m²

Els nous habitatges es distribueixen en dos blocs orientats Nord-Sud (A) i Est-Oest (B), resolent una de les illes de l’eixample que creix al nord de Granollers, el barri dels Lledoners. A l’oest es troba el límit amb el parc fluvial del Lledoner, en continuïtat amb l’interior d’illa, cap on  S’obren els habitatges a través de les façanes sud i oest, de caràcter domèstic, càlid i confortable. Al nord i a l’est l’edifici limita amb el teixit urbà, generant-hi un front de façana més dur, uniforme i tancat. Els dos blocs estableixen continuïtat entre ells mitjançant una plataforma que separa les plantes superiors del carrer, generant un sòcol que s’estén en part de l’interior d’illa.

 

Els habitatges d’ambdós blocs són passants i accessibles mitjançant passeres situades a les façanes sud i oest, bolcades a l’interior d’illa. Les tipologies es racionalitzen mitjançant una matriu indiferenciada amb un sistema de nuclis centrals. Així, una mateixa tipologia s’adapta a diferents orientacions, permetent una sala passant a les tipologies E-O i generant un gran espai orientat a sud en les tipologies N-S.

 

La matriu de les tipologies té una correspondència directa amb el sistema estructural. S’aposta per la modulació de tots els elements estructurals i constructius per a garantir-ne la seva prefabricació i una construcció en sec pràcticament a tot l’edifici. S’opta per un sistema estructural de fusta que combina nuclis de mòduls prefabricats autoportants de CLT i 2 pòrtics en façana que optimitzen la quantitat de fusta emprada.

L’estructura horitzontal es resol amb forjats de CLT amb quatre punts de recolzament sobre  bigues laminades i es completa in situ amb una solució en sec que aconsegueix garantir el compliment dels requeriments acústics entre els habitatges.

 

L’organització dels espais interiors dels habitatges respon a l’orientació solar i a les necessitats dels usuaris. En primer terme se situa una Terrassa, a continuació de la passera d’accés. Funcionalment, a més de filtre de privacitat, permet que la peça interior adjacent s’hi estengui, facilitant la seva obertura cap a l’exterior.  A la franja central dels pisos, alliberant les façanes, es disposen els nuclis humits, concentrant el pas d’instal·lacions. La sala, la cuina i el menjador es resolen en un únic espai, amb configuració passant o en primer terme. De tota manera, la desjerarquització espacial que s’aconsegueix amb la matriu indiferenciada, així com els nuclis centrals amb els passos d’instal·lacions, permeten la intercanviabilitat de tots els espais de l’habitatge. Les habitacions dobles es distribueixen totes d’iguals dimensions i utilitzen la franja central del nucli com a element articulador i alhora com a filtre, generant així un clar gradient de privacitat. La tercera habitació es disposa als extrems de les passeres o bé maclada amb les escales.

 

El fet de treballar amb una matriu indiferenciada -juntament amb la dissociació dels diferents elements del bany- adequa la tipologia a diversos models d’unitats de convivència. La desjerarquització dels espais i la visibilitazació dels àmbits on es duen a terme les tasques domèstiques promouen relacions d’igualtat sense condicionament de rols de gènere.

 

Es prioritza les estratègies bioclimàtiques necessàries per a garantir el confort en uns habitatges que poden funcionar de forma passiva el 90% del temps.

A l’hivern, l’orientació dels 2 blocs permet la captació solar directa. L’eficiència de l’envolupant tèrmica, l’absència de ponts tèrmics i una bona estanquitat a l’aire minimitzen les pèrdues o guanys tèrmics, mentre que la inèrcia concentrada als forjats permet emmagatzemar l’energia captada a l’hivern i dissipar-la amb ventilació nocturna a l’estiu.

La terrassa privativa permet la incorporació d’una galeria, que a més a més de funcionar com espai coixí, millora els guanys solars indirectes, permetent reduir la demanada energètica a l’hivern. A l’estiu, aquest espai funciona com un umbracle i millora les condicions tèrmiques de l’habitatge gràcies al sistema de protecció solar de persianes alicantines. Les altres façanes incorporen una protecció solar de xapa miniona microperforada, que dóna continuïtat al revestiment exterior.