Projecte per al nou Pavelló poliesportiu PAV-2 d’Alpicat

Alpicat, Lleida

Primer premi, concurs 2021

2021-2022

Superfície construïda: 2808,47 m²

PEM:  3.189.078,91 €

Client: Ajuntament d’Alpicat

Estructures: BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació

Instal·lacions: Brullet Enginyeria

Amidaments i pressupost: Artur Rojas Orcalla

El nou Pavelló Poliesportiu es troba al límit del creixement del municipi i ocupa una posició estratègica entre la xarxa d’equipaments, l’habitatge i les zones agràries. Per tal d’integrar l’edifici a l’entorn, es treu profit de la topografia generant jocs de nivells i es treballa en el tractament de les façanes, de caràcter translúcid.

El programa es concentra en les franges Nord i Sud de la pista i s’apila per tal d’aconseguir un volum compacte que garanteixi una reducció de l’envolupant i, per tant, de la demanda energètica. La franja Nord té un caràcter permeable i conté el bar, que s’obre tant cap a l’exterior com l’interior. La franja Sud conté els vestidors, semi-soterrats, i les sales d’entitats i sala polivalent, que es situen a la cota del carrer.

La materialitat de la proposta respon a una coherència tectònica entre sistemes constructius, demandes tècniques i requeriments de confort dels usuaris.

El món excavat, guanyat sota rasant, es resol amb murs de formigó, mentre que el món sobre rasant és lleuger, diàfan i permet el pas de la llum. L’estructura és metàl·lica i defineix una malla a la coberta. L’envolupant és translúcid, resolt amb plicarbonat i dotat de xapa perforada per a la protecció solar. La façana sud és opaca, resolta amb safates de xapa. El programa sobre rasant es tanca amb estructures d’entramat lleuger de fusta. La coberta és el tancament més característic del projecte, que es resol amb dents de serra per a permetre l’entrada de llum de nord i s’integra amb el ritme de les encavallades.

La concepció de l’edifici amb criteris d’arquitectura passiva, l’aplicació de noves tecnologies, així com l’ús de materials de baixa petjada ecològica aconsegueixen una construcció molt eficient a nivell energètic, així com saludable i respectuosa amb el medi ambient. Apilant i enterrant el programa s’aconsegueix un edifici de volumetria compacta, amb l’objectiu de reduir la petjada en planta i la superfície de coberta, així com també la part de façana exposada.